ALS U EEN VRAAG HEEFT OVER DE BESCHIKBAARHEID OF U WILT DE VIVENDA BOEKEN,
VRAAG ONS DIT DAN AUB VIA DE LINK CONTACT
WIJ ZULLEN ASAP REAGEREN

Boekingsvoorwaarden

1. Aankomst en vertrek
2. Reservering
3. Prijzen
4. Waarborgsom
5. Aantal personen
6. Betaling
7. Betaling in termijnen en betalingen op korte termijn
8. Annulering door huurder
9. Verzekering
10. Annulering door verhuurder
11. Baby's
12. Huisdieren.
13. Zwembad
14. Schoonmaak
15. Klachten
16. Aansprakelijkheid

1. Aankomst en vertrek
In principe is elke dag van de week mogelijk als aankomst- en / of vertrekdag. De door huurder gehuurde villa is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode begint en moet worden verlaten op de laatste dag van de huurperiode vóór 10.00 uur. Genoemde tijden worden strikt nageleefd door de verhuurder, vaak vanwege de direct opvolgende gasten, de verhuurder heeft de tijd nodig om de villa schoon te maken. Soms is er de mogelijkheid om een eerdere check-in en / of late check-out te boeken tegen betaling. Dit is echter altijd in overleg met de verhuurder en moet van tevoren schriftelijk worden overeengekomen tussen huurder en verhuurder. De kosten hiervoor bedragen tussen de € 150, - en € 250, - en wordt bepaald door de verhuurder.
terug naar boven

2. Reservering
Het reserveren van de villa moet in principe via het boekingsformulier op de website gedaan worden. In overleg kan huurder echter ook telefonisch of per e-mail reserveren bij verhuurder. Genoemde wijzen van reservering zijn bindend voor de opdrachtgever/huurder. Verhuurder wil huurder erop wijzen dat boekingen die huurder via het internet maakt, definitief zijn. De zogenoemde "afkoelingsperiode" die in de wet "kopen op afstand" wordt genoemd, is niet van toepassing op het huren van appartementen via de website van verhuurder. Verhuurder stuurt huurder altijd een bevestiging via e-mail. In dezelfde e-mail ontvangt huurder tevens de betalingsinfo. Alle specificaties die op de website van de verhuurder staan alsook in deze huurvoorwaarden staan, maken deel uit van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. De huurder aanvaardt deze huurvoorwaarden dientengevolge zonder enig voorbehoud. De (aan-)betaling door huurder aan verhuurder geldt als volledige aanvaarding van deze huurvoorwaarden.
terug naar boven

3. Prijzen
Het gebruik van dekbedden, kussen, lakens, slopen, hand- en theedoeken, strand- en zwembadhanddoeken alsook Wi-Fi internet en Nederlandse schotel TV en de zgn. eindschoonmaak zijn inclusief de overeengekomen huurprijs. Normaal water- en elektriciteitsgebruik is in de huurprijs inbegrepen. Verspilling zal worden verrekend met de borg.
terug naar boven

4. Waarborgsom
Huurder gaat akkoord dat er een waarborgsom van € 500,- betaald wordt aan vehuurder. Terugbetaling van deze (gedeeltelijke) waarborgsom (zie artikel 3) aan huurder door verhuurder zal in principe gebeuren binnen 7 dagen nà vertrek uit de villa van huurder na de huurperiode indien geen schade/breuken is veroorzaakt/verspilling is geweest van water en elektriciteit in de villa door huurder. Indien dit onverhoopt toch gebeurt, dient huurder dit altijd direct te melden aan de verhuurder/contactpersoon. Verhuurder/contactpersoon zal direct na vertrek van de huurder controleren of de villa in dezelfde staat verkeert als waarin het werd aangetroffen als bij het inchecken. Indien onverhoopt toch nog niet aan verhuurder gemelde onvolkomenheden aangetroffen worden, zal verhuurder direct hierover per e-mail of telefonisch in contact treden met huurder.
terug naar boven

5. Aantal personen
De huurprijs is gebaseerd op de in per email tussen huurder en verhuurder overeengekomen genoemde personen bij de boeking. Deze zijn strikt qua naam en aantal. Het gehuurde mag alleen worden gebruikt door de huurder(s) en medehuurder(s) en het is nimmer toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan te wenden voor andere doeleinden dan vakantie-verblijf. Indien er ruimte is voor meerdere gasten in de villa, betalen deze gasten een extra toeslag per persoon zoals vermeld op de website. Bij de e-mailbevestiging van de boeking wordt het totaal aantal gasten vermeldt. Baby's tot 1 jaar worden wel als huurder meegerekend echter niet in de huurprijs meegenomen. Dit geldt als de baby op de dag van vertrek uit de villa niet ouder is als 1 jaar.
terug naar boven

6. Betaling
Het totale huurbedrag of een eerste aanbetaling, dient huurder binnen vijf werkdagen na ontvangst van de e-mailbevestiging van de boeking, op de opgegeven bankrekening te hebben overgemaakt. Direct na ontvangst van de betaling van huurder stuurt verhuurder naar huurder een betalingsbevestiging per e-mail alsook alle benodigde informatie toe.

terug naar boven

7. Betaling in termijnen en betalingen op korte termijn
Verhuurder verzoekt huurder het totale huurbedrag in één keer over maken. Het is ook mogelijk in twee termijnen te betalen. Voor de eerste termijn betaalt huurder 30% van de totale huursom. Het resterende gedeelte van de huursom (70% van de totale huursom de waarborgsom van € 500,-) dient huurder uiterlijk 8 weken vóór de start van de huurperiode te voldoen. Bij boekingen binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient u het totaalbedrag in één keer te voldoen.
terug naar boven

8. Annulering door huurder
Annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk aan verhuurder te worden bevestigd. De annulerings-kosten bedragen tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode 30% van de huursom. Van 8 tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 75% van de huursom. Bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd. Voor deze kosten kan huurder zich verzekeren door middel van een annuleringsverzekering. Verhuurder adviseert aan huurder dan ook dringend naast een reisverzekering een annuleringsverzekering af te sluiten.
terug naar boven

9. Verzekering
Verhuurder raadt huurder aan om altijd een annuleringsverzekering (naast een reisverzekering) af te sluiten, ongeacht of huurder op lange of korte termijn op vakantie gaat. Er kan namelijk altijd iets gebeuren waardoor huurder genoodzaakt is de reis uit te stellen, te annuleren of af te breken. Deze kosten kunnen oplopen tot 100 procent van de huursom. De annuleringsverzekering van o.a. De Europeesche Verzekeringen vergoedt deze kosten. De annuleringspremie bij de Europeesche bedraagt 6% van de huursom € 3,50 poliskosten 9,7% assurantiebelasting over de premie én de poliskosten. (zie link op website).

terug naar boven

10. Annulering door verhuurder
Indien verhuurder door omstandigheden buiten haar schuld wordt gedwongen een reservering te annuleren, zal aan huurder een ander appartement van soortgelijke aard en prijs worden aangeboden. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan zal verhuurder aan huurder de reeds betaalde huursom terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke verdere schade dan ook.
terug naar boven

11. Baby's
Baby's tot 1 jaar worden wel in het aantal van de totaal aanwezige huurders meegerekend, echter niet in de huurprijs meegerekend. Dit geldt als de baby op de dag van vertrek uit de villa niet ouder is als 1 jaar. Verhuurder stelt op verzoek, gratis ter beschikking: babybedje inclusief linnengoed, kinderstoel en aankleedkussen.

terug naar boven

12. Huisdieren
Het meenemen van maximaal één huisdier (welke absoluut geen enkele overlast mag veroorzaken) dient altijd vooraf aan de definitieve boeking schriftelijk te worden aangevraagd. Verhuurder zal in overleg met huurder hierover beslissen. De extra kosten voor het meenemen van dit huisdier zijn € 50,- per week. Huurder dient er rekening mee te houden dat voor honden en katten mogelijk een gezondheidsverklaring en een inentingsbewijs tegen hondsdolheid moet kunnen worden overlegd.
terug naar boven

13. Zwembad
Verhuurder aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft het gebruik van het zwembad. Eventuele onverhoopte ongelukken rond en in het zwembad vallen buiten iedere verantwoordelijkheid van de verhuurder. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat kinderen zonder zwemdiploma een zwemvest gebruiken. Het zwembad is verwarmd (op verzoek) van april tot november.
terug naar boven

14. Schoonmaak
De villa wordt door verhuurder altijd volledig schoon 'opgeleverd' bij aankomst in de villa. Indien huurder langer dan 8 dagen verblijft in de villa wordt er een 'tussen-schoonmaak' alsook een linnenwisseling gedaan door verhuurder. De eindschoonmaak van de villa is bij de prijs inbegrepen. Verhuurder verwacht wel van huurder dat deze de villa opgeruimd achterlaat bij vertrek.
terug naar boven

15. Klachten
Mochten er ondanks zorgvuldige voorbereidingen en zorgen door verhuurder toch klachten zijn, dan dient de huurder zich in eerste instantie te wenden tot de contactpersoon in de villa. Als de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder. Het voortijdig verlaten door huurder van de villa, zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming ontslaat verhuurder van iedere verplichting tot schadeloosstelling. Klachten die niet bevredigend zijn opgelost moeten binnen één week na afloop van de huurperiode schriftelijk bij verhuurder worden ingediend.
terug naar boven

16. Aansprakelijkheid
16.1 edurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de villa, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade moet meteen aan de contactpersoon gemeld en vergoed worden. Indien deze schade meer bedraagt dan de reeds betaalde waarborgsom genoemd in artikel 4, dient deze ter plaatse direct betaald te worden aan de contactpersoon. Direct vóór het vertrek van huurder of direct nà het vertrek van de huurder zal de contactpersoon de villa grondig controleren.
16.2 Verhuurder is, behoudens wettelijke aansprakelijkheid, nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders en is derhalve beperkt tot het bedrag dat voor het gehuurde is betaald. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.
16.3 Bij een later dan overeengekomen aankomst dan wel vroeger dan overeengekomen vertrek door huurder uit de villa kan door huurder geen aanspraak gemaakt worden op vergoeding door verhuurder van de niet genoten tijd.

16.4 Verhuurder is gerechtigd na een termijn van 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum met huurder de villa opnieuw aan andere huurders te verhuren, indien de huurder zonder bericht wegblijft en geen verdere afspraken zijn gemaakt.

16.5 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door verhuurder aangeboden appartementen op de website of in de emailcorrespondentie binden verhuurder niet. De (prijs)informatie op de website is leidend. Eerder verschenen de (prijs)informatie vervalt hiermee.
16.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en andere externe factoren zoals storingen en uitval van stroom- en watervoorzieningen en technische installaties.

16.7 Het kan gebeuren dat er in de buurt van de villa werkzaamheden plaatsvinden zoals bouwwerkzaamheden, wegopbrekingen of andere activiteiten. Verhuurder is niet aansprake-lijk voor eventuele overlast die hieruit voortvloeit.

16.8 Op deze huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.
terug naar boven